Thông báo Đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18/03/2022
Ngày 20/12/2019, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tại Quyết định số 2385/QĐ-VHL ngày 20/12/2019, sau đây viết tắt là Quy định 2385). Ngày 22/02/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, các nhà khoa học xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp bắt đầu thực hiện năm 2023 (Công văn số 327/VHL-KHTC). Tại văn bản trên, Viện Hàn lâm đã hướng dẫn cách thức đăng ký đề tài KHCN thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên và đề tài độc lập trẻ (sau đây gọi tắt là đề tài) qua hệ thống OMS của Viện Hàn lâm theo địa chỉ: https://office.vast.vn/oms. Năm 2022 là năm thứ ba triển khai thực hiện đăng ký đề tài qua hệ thống OMS của Viện Hàn lâm. Để thuận tiện cho việc đăng ký đề tài, Viện Hàn lâm lưu ý các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học một số điểm mới trong Quy định 2385 và cách thức đăng ký thực hiện đề tài như sau:

1. Yêu cầu đối với cá nhân, đơn vị đăng ký thực hiện đề tài
1.1. Yêu cầu đối với cá nhân đăng ký thực hiện đề tài

a) Yêu cầu chung
Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
- Là cán bộ trong biên chế của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài hoặc nhà khoa học có trình độ tiến sĩ đã ký hợp đồng lao động tại đơn vị đăng ký chủ trì đề tài trên 03 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài;
- Xếp ngạch nghiên cứu viên hoặc ngạch kỹ sư trở lên;
- Có chuyên môn cùng lĩnh vực KHCN với đề tài đăng ký thực hiện;
- Đang không chủ nhiệm các loại đề tài cấp Viện Hàn lâm (trừ các nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ hỗ trợ khác);
- Không trong diện “Không được giao làm chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm” do vi phạm các quy định của Viện Hàn lâm;
- Không trong diện “Chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính và thư ký khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức chủ trì chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí cho ngân sách nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không được quyền tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước” (Khoản 2, Điều 17, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước);
- Trong 05 năm gần nhất (tính từ năm đăng ký thực hiện đề tài) đã công bố ít nhất 02 bài báo trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN, tạp chí thuộc nhóm VAST1 ((05 Tạp chí gồm: Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of
Mathematics; Vietnam Journal of Chemistry; Vietnam Journal of Earth Sciences ), VAST2 (07 Tạp chí gồm: Tin học và Điều khiển học; Cơ học; Sinh học; Communication in physics; Công nghệ sinh học; Khoa học và Công nghệ biển; Khoa học và Công nghệ
) và thoả mãn một trong các điều kiện bắt buộc:
+ Đã công bố ít nhất 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE/Q1/Q2 hoặc tạp chí thuộc nhóm VAST1;
+ Đã được cấp ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
b) Yêu cầu đối với đề tài độc lập trẻ
Đối với cá nhân đăng ký thực hiện đề tài độc lập trẻ: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký thực hiện đề tài;

1.2. Yêu cầu đối với đơn vị đăng ký thực hiện đề tài
Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Yêu cầu chung
Không trong diện “Tổ chức chủ trì chưa thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thì không được quyền tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước” (Khoản 1, Điều 17, Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLTBKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước).
b) Yêu cầu đối với đề tài hướng ưu tiên
Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài hướng ưu tiên: Không trong diện “Không được đăng ký chủ trì đề tài thuộc hướng KHCN ưu tiên” do vi phạm quy định của Viện Hàn lâm trong việc xử lý tài sản và bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài thuộc hướng KHCN ưu tiên.
c) Yêu cầu đối với đề tài độc lập trẻ
Đơn vị đăng ký thực hiện đề tài độc lập trẻ: Không trong diện “Không được đăng ký chủ trì đề tài độc lập trẻ” do vi phạm quy định của Viện Hàn lâm trong việc xử lý tài sản và bàn giao tài sản khi kết thúc đề tài độc lập trẻ.

1.3. Yêu cầu đối với đề tài  
a) Yêu cầu về sản phẩm
Đề tài có sản phẩm cụ thể và phải có một trong các sản phẩm bắt buộc sau:
+ Có công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE;  
+ Có công bố trên các tạp chí của Viện Hàn lâm thuộc nhóm VAST1 (05 Tạp chí gồm: Advances in Natural Sciences: NanoScience and Nanotechnology; Acta Mathematica Vietnamica; Vietnam Journal of Mathematics; Vietnam Journal of Chemistry; Vietnam Journal of Earth Sciences);
+ Có đăng ký sở hữu trí tuệ (bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích).
Sản phẩm ưu tiên: Đề tài có công bố trên các tạp chí thuộc nhóm VAST2 (07 Tạp chí gồm: Tin học và Điều khiển học; Cơ học; Sinh học; Communication in physics; Công nghệ sinh học; Khoa học và Công nghệ biển; Khoa học và Công nghệ) sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét chọn.
b) Các yêu cầu khác - Yêu cầu chung:
+ Được Lãnh đạo và Hội đồng khoa học đơn vị lựa chọn và giới thiệu;
+ Đề xuất có ý nghĩa khoa học, giá trị thực tiễn cao, cấp bách; nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính mới và tính khả thi cao;   
+ Thời gian thực hiện không quá 24 tháng;
+ Kinh phí không vượt giới hạn kinh phí đã được Viện Hàn lâm thông báo;
+ Không gửi nhiều hướng KHCN ưu tiên.
- Yêu cầu đối với đề tài độc lập trẻ: Nhóm thành viên tham gia thực hiện đề tài là các cán bộ nghiên cứu trẻ không quá 40 tuổi tại thời điểm xét chọn đề tài (không khống chế tuổi đối với các chuyên gia được mời tham gia đề tài).

2. Đăng ký thực hiện đề tài
Trên cơ sở thông báo của Viện Hàn lâm (Công văn số 327/VHL-KHTC), các đơn vị và cá nhân tiến hành đăng ký thực hiện đề tài (sau đây gọi tắt là tác giả) và gửi về Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Hàn lâm.  
2.1. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký
Các tác giả gửi hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài (sau đây gọi tắt là hồ sơ đăng ký) qua hệ thống quản lý trực tuyến đề tài của Viện Hàn lâm (sau đây gọi tắt là Hệ thống OMS theo địa chỉ: https://office.vast.vn/oms) và gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký (bản giấy) về Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Hàn lâm. Các tác giả phải đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy.
2.2. Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ đăng ký (Mẫu đính kèm công văn này) đóng thành 02 quyển theo trình tự sau:
- Quyển 1:     
+ Đơn đăng ký (Mẫu 2);
+ Thuyết minh đề tài (Mẫu 3);
- Quyển 2:  
+ Kế hoạch triển khai đề tài (mẫu 4);
+ Các văn bản phục vụ việc xây dựng kế hoạch triển khai đề tài.
Các văn bản thuộc hồ sơ đăng ký có thể tải về từ Hệ thống OMS. Trên Hệ thống OMS đã có các thông báo, hướng dẫn phục vụ việc đăng ký đề tài.  
Đối với hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài độc lập trẻ cần có thêm Biên bản họp Hội đồng khoa học của đơn vị đăng ký chủ trì lựa chọn và giới thiệu đề tài (xếp thứ tự ưu tiên) (bản điện tử và bản giấy).

Xem chi tiết công văn và mẫu hồ sơ đăng ký tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan