The economical Su(3)c Su(3)l U(1)x gauge models

21/01/2013
Tác giả: Phạm Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long. Khổ: 16x24. Số trang: 208 trang.

          MỤC LỤC

          Chapter I: Introduction
          Chapter II: Economical 3-3-1 Model
          Chapter III: Higgs-Gauge Interactions
          Chapter IV: Fermion Masses
          Chapter V: Supersymmetric Version
          Chapter VI: Conclusion

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan