Sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc

16/09/2022
Ngày 15/9/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 1857/VHL-TCCB về việc sửa đổi, bổ sung và xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (được thành lập theo Quyết định số 1401/QĐ-VHL ngày 24/8/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

1.    Xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị giai đoạn 2017-2022, từ đó đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị (nếu có);

2.    Xây dựng Dự thảo quy chế thay thế Quy chế về tổ chức và hoạt động của đơn vị đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm phê duyệt (ở giai đoạn trước), phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tiễn yêu cầu của đơn vị, đảm bảo cơ cấu tổ chức của đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn, giảm đầu mối, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức theo quy định; không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn của đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị khác, thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.    Hồ sơ xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Chủ tịch Viện xem xét, quy định gồm: (1) Tờ trình Chủ tịch Viện; (2) Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; (3) Dự thảo Quy chế mới; (4) Bảng so sánh Quy chế cũ và Dự thảo Quy chế mới.

Đơn vị gửi Hồ sơ xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 05/10/2022, đồng thời gửi file về địa chỉ email: tccb@vast.vn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo và yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Xem Công văn 1857/VHL-TCCB tại đây.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan