Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

28/06/2023
Ngày 27/6/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí đại diện tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm cho biết: Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW nhằm nhìn nhận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Kết luận 01 trong thời gian qua. Cùng với đó, trao đổi những kinh nghiệm quý, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Hội nghị cũng là dịp ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2021 - 2023, nhằm lan tỏa mạnh mẽ gương tập thể và cá nhân điển hình.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm cho biết: Đảng ủy Viện Hàn lâm và cấp ủy các cấp đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao, nhất là nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò và tác động của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Viện Hàn lâm đã kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng còn một số hạn chế. Theo đó, việc triển khai xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng còn chậm, nội dung làm theo cần phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị hơn; Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề theo năm ở một số tổ chức đảng chưa thực sự sáng tạo; nội dung, phần việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa phong phú; Công tác tuyên truyền về Kết luận số 01-KL/TW và kết quả thực hiện Kết luận bước đầu đã có được sự lan tỏa sâu rộng, trong thời gian tới cũng cần tập trung sâu thành chuyên đề tuyên truyền những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những hạn chế, nguyên nhân được thẳng thắn nhìn nhận, báo cáo sơ kết cũng rút ra những bài học kinh nghiệm sau hơn hai năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Viện Hàn lâm để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận 01-KL/TW trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ Viện Sinh học nhiệt đới vì "Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023" và tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 03 tập thể, 09 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023".

Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Chi bộ Viện Sinh học nhiệt đới vì "Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023"

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023"

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023"

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan