Ruồi có ý nghĩa quan trọng ở Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Tạ Huy Thịnh. Khổ: 16x24. Số trang: 265 trang.

       MỤC LỤC

      Chương I: Khu hệ các họ ruồi Muscidae, Calliphoridae
      Chương II: Ý nghĩa dịch tễ của các loài ruồi gần người là chủ yếu
      Chương III: Đặc điểm sinh học và sinh thái học cảu các loài ruồi gần người là chủ yếu
      Chương IV: Phòng chống ruồi gần người

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan