Quy định tạm thời về việc xây dựng hỗ trợ và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

28/07/2009
Ngày 06/11/2008 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1838/QĐ-KHCNVN  “Quy định tạm thời về việc xây dựng, hỗ trợ và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Quy định này  xây dựng nhằm áp dụng cho việc hỗ trợ kinh phí từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CNVN) để thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tại các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của Viện với các đối tác nước ngoài (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ HTQT về KHCN).

Nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp Viện KH&CNVN là nhiệm vụ do Viện KH&CNVN ký với các đối tác nước ngoài và cam kết hỗ trợ kinh phí thực hiện. 
Quy định này nhằm mục tiêu hỗ trợ kinh phí:
   - Giúp các nhà khoa học của Viện KH&CNVN có điều kiện trao đổi khoa học trực tiếp, công tác nghiên cứu với các đồng nghiệp nước ngoài; tiếp cận với các nghiên cứu KHCN mà các nước đang tiến hành nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu trong nước;
   - Góp phần giải quyết những vấn đề KHCN có tính mới, liên ngành, tiên tiến, đang được quan tâm ở trong nước nhưng chưa được triển khai nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa có kết quả;
   - Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà khoa học nước ngoài về trí thức khoa học, đào tạo cán bộ và chuyển giao kết quả nghiên cứu;
   - Tranh thủ thông tin, bí quyết, đặc biệt là các công nghệ nguồn và công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên từ nước ngoài nhằm tiếp thu và cải tiến công nghệ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm trong nước.
Quy định này gồm có 6 Chương 12 Điều là cơ sở pháp lý cho việc tuyển chọn, xác định, lập kế hoạch cấp kinh phí hỗ trợ, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu và quản lý các nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp Viện KH&CNVN;
Quy định tạm thời về việc xây dựng hỗ trợ và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Viện (qua Ban HTQT) để điều chỉnh quy định cho phù hợp./.
Kèm theo Quy định 
Cung cấp và xử lý tin : Nguyễn Phương Hải
Văn phòng Viện KH&CNVN


Tags:
Tin liên quan