Quản lý hạn hán, sa mạc hoá vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Đình Kỳ, Vũ Thị Thu Lan Khổ: 16x24cm Số trang: 290tr (Bìa cứng)

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. XÂY DỰNG KỊCH BẢN HẠN HÁN VÙNG NAM TRUNG BỘ CÓ XÉT ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HÂU
CHƯƠNG II. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KHAI THÁC CÁC TÀI NGUYÊN ĐẾN HẠN HÁN, SA MẠC HOÁ VÙNG NAM TRUNG BỘ
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HẠN HÁN, SA MẠC HOÁ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 (CỤ THỂ CHO VÙNG NAM TRUNG BỘ)
CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC VÀ TỔNG THỂ QUẢN LÝ HẠN QUỐC GIA NHẰM PHÒNG NGỪA NGĂN CHẶN, PHỤC HỒI CÁC VÙNG SA MẠC HOÁ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan