Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025

02/07/2021
Ngày 30/6/2021, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có gần 300 đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm; Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên từ cấp chi bộ; Đảng viên giữ chức vụ từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở lên; đảng viên chi bộ Khối văn phòng dân đảng.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội nghị gồm nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày và  nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do PGS. TS. Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định trong nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp: 1) tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; 2) củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; 3) đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 4) tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; 5) tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; 6) thực hiện tốt công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan