Nghiệm thu đề tài “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới”

19/01/2021
Ngày 01/12/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới”, mã số: TN18/X08. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016 -2020) do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, GS.VS. Châu Văn Minh làm chủ nhiệm chương trình.

Đề tài do PGS.TS. Hà Đình Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng chủ trì. Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là Chủ tịch hội đồng.

Thông qua nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia về xây dựng chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới đã rút ra một số bài học cho vùng Tây Nguyên trong việc hoạch định và thực hiện chính sách khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đề tài đã tiến hành đánh giá hệ thống chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ đang áp dụng ở vùng Tây Nguyên và những chính sách đặc thù cho vùng, chính sách riêng của các địa phương vùng Tây Nguyên, chỉ ra được những điểm thành công, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế yếu kém dựa trên cách tiếp cận hệ thống.

Đề tài cũng phân tích, đánh giá bức tranh đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở khu vực vùng Tây Nguyên trong bức tranh chung của cả nước. Việc phân tích, đánh giá trên các các khía cạnh: nhận thức của doanh nghiệp vùng Tây Nguyên về đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới, thực trạng đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, việc đổi mới công nghệ sản xuất, và đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu và triển khai. Trên cơ sở thực trạng và bối cảnh mới quốc tế, khu vực và trong nước, đề tài đề xuất các quản điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021-2030, các điều kiện kèm theo để thực hiện giải pháp.

PGS. TS. Hà Đình Thành báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Hà Đình Thành thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên quan tâm phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và các chủ thể khác ở Tây Nguyên thực hiện tốt những vấn đề cốt yếu trong chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới (đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và trong kỷ nguyên số). 

PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

TS. Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã thảo luận, xem xét đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá các kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng chất lượng, vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Về mặt số lượng và sản phẩm: Đề tài đã công bố 06 bài tạp chí khoa học trong nước; 01 sách chuyên khảo; góp phần đào tạo 02 nghiên cứu sinh tiến sỹ. Đề tài đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ đã ký, ngoài ra đề tài đã hoàn thành vượt mức mọi sản phẩm so với yêu cầu của hợp đồng. Đề tài đã được Hội đồng KHCNCNN nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Đạt”.

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan