Ngày Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20/09/2022
Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 1519/QĐ-VHL về Ngày Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày này được tổ chức nhằm: 

  • Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
  • Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. 
  • Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. 

Để tổ chức thực hiện, Trung tâm Tin học và Tính toán được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Văn phòng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số đến các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Viện Hàn lâm và điều kiện thực té của đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp Ngày Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm và báo cáo kết quả về Viện Hàn lâm theo quy định. 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Xử lý tin: Minh Tâm 

 

 Tags:
Tin liên quan