Ký sinh trùng ở động vật gặm nhấm Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Nguyễn Thị Lê. Khổ: 16x24. Số trang: 650 trang.

MỤC LỤC
Phần I: GIUN SÁN KÝ SINH Ở ĐỘNG VẬT GẶM NHẤM VIỆT NAM
    Chương I: Sơ lược lịch sử nghiên cứu ký sinh trùng ở động vật gặm nhấm
    Chương II: Lớp sán dây - Cestoda Rudolphi, 1808
    Chương III: Lớp sán lá - Trematoda Rudolphi, 1808
    Chương IV: Lớp giun tròn - Nematoda Rudolphi, 1808
   Chương V: Lớp giun đầu gai - Acanthocephala (Rudolphi, 1808) Skrjabin et Schulz, 1931
Phần II: CHÂN KHỚP KÝ SINH Ở ĐỘNG VẬT GẶM NHẤM VIỆT NAM
    Chương VI: Lớp hình nhện - Arachnida Lamark, 1815
    Chương VII: Lớp côn trùng - Lnsecta Limaeus, 1746
Phần III: TẦM QUAN TRỌNG THỰC TIỄN CỦA GIUN SÁN VÀ CHÂN KHỚP KÝ SINH Ở ĐỘNG VẬT GẶM NHẤM, BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
    Chương VIII: Tầm quan trọng của giun sán ký sinh và biện pháp phòng chống
    Chương IX: Tầm quan trọng của chân khớp ký sinh và biện pháp phòng chống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan