Kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vê việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ

31/03/2021
Ngày 23/02/2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 tại quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Viện, Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu liên quan, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện.

Sau khi trao đổi, thảo luận, nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN kết luận và phân công các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm:

- Tập trung huy động thế mạnh về nghiên cứu cơ bản và phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm, chủ động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, tự động hóa, vật liệu mới, cơ điện tử và các lĩnh vực khoa học liên quan nhằm phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ;

- Triển khai ngay các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao Viện Hàn lâm chủ tri tại điểm d, khoản 2, Mục IV của Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Xem chi tiết Kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại đây

Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan