Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

24/08/2023
Ngày 21/8/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) ban hành Kế hoạch số 1975/KH-VHL về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Viện Hàn lâm, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với khoa học công nghệ và kinh tế - xã hội.

2. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong việc phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị mới trong mọi hoạt động của cơ quan nhà nước, của đời sống xã hội và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước.

3. Với quan điểm Chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, Ngày Chuyển đổi số sẽ đánh dấu ý nghĩa của Chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới mà Chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho việc hiện tại.

II. YÊU CẦU

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Viện Hàn lâm đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của Viện Hàn lâm.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/9 - 15/10/2023

III. CHỦ ĐỀ

Viện Hàn lâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Xây dựng và khai thác dữ liệu số trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng”.

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền như: Tổ chức treo các biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu và truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm, Trang Thông tin điện tử các đơn vị trực thuộc và nền tảng mạng xã hội về Ngày Chuyển đổi số và các thông điệp truyền thông năm 2023 nhằm giúp cho công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và sử dụng khai thác dữ liệu số để tạo ra các giá trị trong các hoạt động.

2. Tăng cường xây dựng các tin bài, câu chuyện về chuyển đổi số, tuyên truyền về các điển hình, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai Chuyển đổi số trên các Trang/Cổng Thông tin điện tử.

3. Tiếp tục tiến hành bồi dưỡng các kỹ năng số khi sử dụng các Hệ thống thông tin dùng chung tại Viện Hàn lâm; các kiến thức về an toàn thông tin và hướng dẫn xác định cấp độ Hệ thống thông tin; tổ chức các buổi diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng và dữ liệu Hệ thống thông tin dùng chung của Viện Hàn lâm nói chung.

4. Tổ chức các buổi triển lãm, hội thảo, tọa đàm về Chuyển đổi số, ứng dụng khai thác dữ liệu số, về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI.

5. Phát động tổ chức tháng tiêu dùng số: Phổ biến, truyền tải, đăng tin các sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn nghiên cứu để quảng bá đến người tiêu dùng sử dụng trên nền tảng dữ liệu số

Xem toàn văn Kế hoạch 1975/KH-VHL tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan