Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023

03/10/2023
Nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Công văn số 2281/VHL-VP đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tập trung từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2023, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, viên chức, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của “lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia”.

Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và tạo điều kiện cho người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng lao động gắn với đánh giá, cấp chứng chỉ để phát triển sự nghiệp.

Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết giữa Nhà nước - cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện thành công chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Biểu dương, khen thưởng, vinh danh cán bộ, viên chức, người lao động có kỹ năng nghề xuất sắc; các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho nguồn nhân lực của đất nước.

Về hình thức, khẩu hiệu: Treo hoặc đăng trên bảng điện tử khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10” và các thông điệp về kỹ năng lao động, kỹ năng nghề tại trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp nhằm tuyên truyền về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam; Đăng bài viết, thông tin tuyên truyền về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Xem chi tiết Công văn số 2281/VHL-VP tại đây.

Theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm các mục đích sau đây:

1. Hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hàng năm (ngày 15 tháng 7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng trình độ của học sinh sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng nhất là người lao động có tay nghề cao kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

3. Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan