Hưởng ứng ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

04/10/2021
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 thiết thực và hiệu quả, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 theo nội dung Công văn số 1872/VHL-VP. Chủ đề là “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” và khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”.

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến về phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích, vai trò và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam;

- Tuyên truyền sự phối hợp giữa Nhà nước – cộng đồng doanh nghiệp – các cơ sở giáo dục đào tạo – người lao động và xã hội đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để nâng cao nội lực cho phát triển đất nước dậu đại dịch Covid-19 bằng sức mạnh của kỹ năng lao động;

- Tuyên truyền chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động” theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới;

- Tuyên truyền về việc triển khai Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

2. Hình thức tổ chức 

- Xây dựng, đăng tải tin, bài, phóng sự, phim tài liệu... trên website của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp;

- Tổ chức Tuần lễ Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam từ ngày 04/10/2021 đến ngày 09/10/2021. 

Thông tin chi tiết về việc tổ chức các hoạt động Hưởng ứng ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 xem tại Công văn số 1872/VHL-VP

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng thông báo tới các đơn vị./.

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan