Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

09/09/2022
Ngày 08/9/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và đồng chí Phan Việt Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự Hội thảo còn có đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm; đồng chí Phạm Thị Vui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng các chuyên gia; Lãnh đạo các đoàn thể; Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự nghiệp phát triển đội ngũ trí thức, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X ngay từ khi Nghị quyết được ban hành. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng Chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết; Đưa nội dung xây dựng đội ngũ trí thức làm công tác nghiên cứu khoa học tự nhiên vào chiến lược phát triển Viện Hàn lâm; Thực hiện chính sách đãi ngộ, tạo môi trường và điều kiện làm việc, chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; phối hợp với chiến lược tầm quốc gia về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thảo đã được nghe Dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X, tập trung vào các nội dung như: Kết quả thực hiện các mục tiêu của nghị quyết số 27-NQ/TW; Việc hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Kết luận 52-KL/TW; Đánh giá những kết quả nổi bật, những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Nêu ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn thực hiện và đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2045.

Hội thảo cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Việt Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học và báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự. Các ý kiến phát biểu và tham luận tại hội thảo là những thông tin quan trọng để Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo tổng kết.

 

Các chuyên gia, các nhà khoa học tham luận, đóng góp ý kiến

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan