Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác quốc phòng, quân sự

11/11/2021
Ngày 10/11/2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; Đại tá Nguyễn Văn Hậu, Học viện chính trị, Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo Phòng thuộc các đơn vị và Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ của các đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo, viên chức và người lao động của các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện và Khối Văn phòng Dân Đảng.

Trong những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm và chú trọng, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục quốc phòng và an ninh với các nội dung trọng tâm như:

- Tuyên truyền, phổ biến cho viên chức và người lao động nắm được những nội dung cơ bản của Luật Quốc Phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng lực lượng tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

- Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến công tác quốc phòng, quân sự với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, quyền và nghĩa vụ công dân về xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan