Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL ngày 03/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2016-2020

23/03/2022
Ngày 21/3/2022, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL ngày 03/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giai đoạn 2016-2020”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/ĐU ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” để kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đẩy mạnh công tác thanh niên trong toàn Viện Hàn lâm.

Báo cáo thể hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đối với các cấp ủy đảng đối với thanh niên và công tác thanh niên như: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, văn hóa, ý thức công dân, trách nhiệm với công việc cho thanh niên; Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xã hội cho thanh niên; Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện, cống hiến, trưởng thành; Trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực; Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Một số kết quả chi tiết sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL như: hầu hết các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Viện Hàn lâm đã tập trung lãnh đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên về công tác thanh niên; Vai trò, vị trí của thanh niên trong nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ, đào tào...  tiếp tục được khẳng định; Có nhiều cách làm mới trong việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ trẻ ở các đơn vị trực thuộc...

Hội nghị kiến nghị đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm và các Tổ chức Đảng trực thuộc về việc tiếp tục triển khai nội dung của Nghị quyết số 74-NQ/ĐUVHL và bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chụp ảnh lưu niệm

Tin: Phương HàTags:
Tin liên quan