Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

01/11/2023
Ngày 31 tháng 10 năm 2023, đồng chí GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị chủ trì làm việc với Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phó Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra 886, về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) có đồng chí GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã đọc dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng khoá XII. Theo đó, dự thảo báo cáo đã đánh giá Đảng uỷ, lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cấp uỷ, đơn vị được kiểm tra đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra trong quá trình kiểm tra, đồng thời, các cấp uỷ, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã nghiêm túc chỉ đạo, triển khai tới các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung được kiểm tra theo đúng yêu cầu quy định.

Đoàn Kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo và các tài liệu liên quan, làm việc trực tiếp với 04 cấp ủy trực thuộc và Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các cấp ủy được kiểm tra đã phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra về việc chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu, bố trí làm việc đúng thành phần, thời gian và nội dung làm việc.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kịp thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp, quy định, quy chế để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Trong 5 năm qua, Viện Hàn lâm không có trường hợp bị kỷ luật, không có cán bộ sai phạm bị kỷ luật về công tác cán bộ.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của một số cấp ủy thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm trong thực hiện triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Các cấp ủy, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến về những tồn tại, hạn chế được Đoàn Kiểm tra chỉ ra. Đoàn Kiểm tra cũng đã nêu ra một số đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét và chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền về một số nội dung: chính sách tinh giản biên chế, cơ chế tự chủ đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học, ..

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 886 phát biểu  tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn Kiểm tra kết luận, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo. Đồng chí đánh giá cao Đảng ủy Viện Hàn lâm đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ, đã quan tâm đến các mặt của công tác cán bộ để có một đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đã làm tốt công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo cán bộ trẻ, phát triển đội ngũ chuyên gia, phát triển đội ngũ đảng viên và quan tâm đến đời sống của cán bộ khoa học.

GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí GS.VS. Châu Văn Minh nhấn mạnh việc Đoàn Kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị triển khai công tác kiểm tra đối với Viện Hàn lâm KHCNVN thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với Viện Hàn lâm nói riêng, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung. Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp thu và sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra nêu ra, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thanh HàTags:
Tin liên quan