Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

07/12/2019
Ngày 28/11/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức: “Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Nha Trang cho các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Hội nghị này được tổ chức với mục đích giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm nắm vững những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng và các chủ trương của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các cấp; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc từ cấp Trưởng phòng trở lên; Thường trực Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh; Báo cáo viên và Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Viện Hàn lâm.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm phát biểu khai mạc và thông báo nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022 và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan