Hoạt động Magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Trần Trọng Hoà (chủ biên) Khổ: 16x24cm. Số trang: 430tr

MỤC LỤC
PHẦN I: CẤU TRÚC KIẾN TẠO VÀ PHÂN CHIA HOẠT ĐỘNG MAGMA MIỀN BẮC VIỆT NAM
PHẦN II: HOẠT ĐỘNG MAGMA GIAI ĐOẠN PERMI - TRIAS
    Chương I: Hoạt động MAGMA PERMI - TRIAS cấu trúc sông Đà
   Chương II: Các tổ hợp núi lửa - Pluton và Pluton trũng Tú Lệ và khối nâng Phan Si Pang, Tây Bắc bắc Việt Nam
    Chương III: Các tổ hợp núi lửa - Pluton Permi - Trias cấu trúc sông Hiến, ĐBVN
    Chương IV: Các xâm nhập Gabro, Granit và Syenit cấu trúc Lô Gâm, ĐBVN
    Chương V: Sinh khoáng giai đoạn Permi - Trias
PHẦN III: GIAI ĐOẠN KAINOZOI - HOẠT ĐỘNG MAGMA LIÊN QUAN TỚI VA CHẠM ẤN ĐỘ - ÂU Á
    Chương I: Các tổ hợp núi lửa - Pluton kiềm Kali và siêu kiềm Kali Paleogen Rift sông Đà
    Chương II: Hoạt động Magma trên khối nâng Phan Si Pang và đới Sông Hồng
    Chương III: Sinh khoáng giai đoạn Kainozoi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan