Dự án Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam

04/05/2016
Tên dự án: “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”, Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cơ quan phối hợp chính là các Viện nghiên cứu chuyên ngành, Các hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, Các khu trưng bày ngoài trời..,

Thời gian thực hiện chia làm hai giai đoạn: 2011-2015 và 2015 - 2025

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước bao gồm Sự nghiệp Khoa học, Sự nghiệp Văn hóa và Nguồn vốn đầu tư phát triển.

Thực hiện dự án là thực hiện Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20 tháng 4 năm 2006 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đến năm 2020”. Tại Quyết định này các mục tiêu tổng quát được phê duyệt: xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên hoàn thiện về cơ cấu; hiện đại về kỹ thuật; khoa học; hiệu quả và phong phú về nội dung hoạt động; phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, tham quan, học  tập, phổ biến kiến thức về quá trình phát triển lịch sử tự nhiên ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể đặt ra cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam là: xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các công trình thuộc Hệ thống bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; Xây dựng các bộ sưu tập mẫu vật cấp quốc gia, khu vực khác; Xây dựng các vườn thực vật, vườn động vật, khu trưng bày ngoài trời cấp quốc gia và khu vực; Đào tạo đội ngũ cán bộ và mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động và phát triển Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam nói chung và các thành phần thuộc hệ thống nói riêng.

Với ý nghĩa này, tầm quan trọng và lợi ích quốc gia của các Bộ sưu tập về thiên nhiên nói trên, Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cho triển khai Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” xứng tầm cỡ quốc gia tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ trưng bày, nghiên cứu khoa học và giáo dục cộng đồng.

Tại Quyết định số 797/QĐ-KHCNVN ngày 20/6/2012 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục dự kiến các DATP, cơ quan chủ trì và kinh phí thực hiện cho 35 DATP thuộc Dự án này.

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN

Từ năm 2012 đến nay, các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai thực hiện 16 dự án thành phần thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”, gồm 7 dự án thành phần sử dụng nguồn kinh phí Sự nghiệp khoa học (trong đó có 02 DATP đã nghiệm thu cấp Viện Hàn lầm, 01 kết thúc năm 2016 và 4 DATP tiếp tục triển khai theo tiến độ cấp kinh phí), 9 dự án thành phần thuộc nguồn Sự nghiệp văn hóa đang triển khai.

Website Dự án Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt NamTags:
Tin liên quan