Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 8 năm 2023

05/09/2023
Trong tháng 8 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm lại 04 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

1. Quyết định số 1235/QĐ-VHL ngày 26/6/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Văn Thệ, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hải dương học từ ngày 01/8/2023.

TS. NCVC. Hồ Văn Thệ sinh ngày 20/02/1969, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Thủy sinh vật học năm 2010 tại Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

2. Quyết định số 1515/QĐ-VHL ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Văn Trung, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Viện trưởng Viện Vật lý từ ngày 01/8/2023.

PGS. TS. NCVCC. Đinh Văn Trung sinh ngày 18/8/1974, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý thiên văn năm 1999 tại Đại học Paris VI, Pháp và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2011.

 

 

3. Quyết định số 1516/QĐ-VHL ngày 28/7/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Trọng Lư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới từ ngày 01/8/2023.

TS. NCVC. Lê Trọng Lư sinh ngày 01/03/1972, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2011 tại Đại học Liverpool, Vương quốc Anh.

 

 

4. Quyết định số 1596/QĐ-VHL ngày 08/8/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đoàn Trung Cường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Toán học từ ngày 15/8/2023.

PGS. TS. NCVCC. Đoàn Trung Cường sinh ngày 11/5/1981 được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán học năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

 

 

 

Tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan