Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 10/2023

01/11/2023
Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm lại 01 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

Quyết định số 1858/QĐ-VHL ngày 22/9/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Hải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính giữ chức Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu từ ngày 01/10/2023.

TS. NCVC. Đặng Thanh Hải sinh ngày 12/01/1966, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý năm 2004 tại Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan