Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 05/2023

05/06/2023
Trong tháng 5 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm 02 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

1. Quyết định số 666/QĐ-VHL ngày 09/5/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đăng Ngải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng Phòng Sinh thái và Tài nguyên động vật biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển giữ chức Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển từ ngày 15/05/2023.

TS.NCVC. Nguyễn Đăng Ngải sinh ngày 10/10/1975, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Thủy sinh vật học năm 2015 tại Viện Nghiên cứu hải sản, Việt Nam.

2. Quyết định số 667/QĐ-VHL ngày 09/5/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Mạnh Hào, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Trạm Nghiên cứu biển Đồ Sơn, Viện Tài nguyên và Môi trường biển giữ chức Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển từ ngày 15/05/2023.

TS.NCVC. Đỗ Mạnh Hào sinh ngày 15/5/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Năng lượng mới và Môi trường năm 2012 tại Đại học Shizuoka, Nhật Bản.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan