Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 02/2024

01/03/2024
Trong tháng 02 năm 2024, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm 02 lãnh đạo đơn vị trực thuộc chi tiết:

1. Quyết định số 98/QĐ-VHL ngày 31/01/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Hà, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng Phòng Trầm tích, Viện Địa chất giữ chức Phó Viện trưởng Viện Địa chất từ ngày 01/02/2024.

TS. NCVC. Vũ Văn Hà sinh ngày 09/11/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa chất học năm 2016 tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

 

 

 

2. Quyết định số 99/QĐ-VHL ngày 31/01/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm ông Lại Hợp Phòng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng Phòng Địa vật lý, Viện Địa chất giữ chức Phó Viện trưởng Viện Địa chất từ ngày 01/02/2024.

TS. NCVC. Lại Hợp Phòng sinh ngày 14/10/1977, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa vật lý năm 2017 tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà



Tags:
Tin liên quan