Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 02/2023

05/03/2023
Trong tháng 02 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối lãnh đạo đơn vị trực thuộc, chi tiết:

1. Quyết định số 168/QĐ-VHL ngày 13/02/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm ông Trần Viết Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO).

ThS. Trần Viết Hạnh sinh ngày 01/05/1972, được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2013 tại Đại học Bendictine, Hoa Kỳ.
 
2. Quyết định số 169/QĐ-VHL ngày 13/02/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm các cán bộ có tên dưới đây giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch (NEWTATCO):
 
- Ông Phạm Quang Huy, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự;
- Ông Phan Anh Quân, Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện BMS.
 
ThS. Phạm Quang Huy sinh ngày 27/05/1979, được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2013 tại Đại học Califorlia Miramar, Hoa Kỳ.
 
Kỹ sư Phan Anh Quân sinh ngày 26/8/1978, được cấp bằng Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2001 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 
3. Quyết định số 188/QĐ-VHL ngày 17/02/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Tấn Nhựt, Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên từ ngày 19/02/2023.
 
GS.TS.NCVCC. Dương Tấn Nhựt sinh ngày 06/04/1967, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học Thực vật năm 2002 tại Đại học Kagawa, Nhật Bản và được bổ nhiệm học hàm Giáo sư năm 2018.
Nguồn: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan