Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 01 năm 2023

01/02/2023
Thực hiện việc hợp nhất Ban Tổ chức - Cán bộ và Ban Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra và công tác Cán bộ, trong tháng 01 năm 2023, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm đối với các viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc, cụ thể:

1. Quyết định số 16/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Quý Quỳnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ giữ chức Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra từ ngày 01/01/2023.

PGS. TS. NCVCC. Hà Quý Quỳnh sinh ngày 07/6/1975, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý tại Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm 2009 và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

2. Quyết định số 18/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Tùng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra từ ngày 01/01/2023.

TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng sinh ngày 03/12/1985, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm 2016.

3. Quyết định số 19/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Ngọc Ánh, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra từ ngày 01/01/2023.

ThS. CVC. Nguyễn Ngọc Ánh sinh ngày 15/3/1981, được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính quốc gia, năm 2009.

4. Quyết định số 36/QĐ-VHL ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc điều động ông Nguyễn Đại Hải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu ứng dụng đến nhận công tác tại Viện Công nghệ hóa học và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đại Hải giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học từ ngày 15/01/2023.

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Đại Hải sinh ngày 05/11/1984, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu Y - Sinh tại Đại học Ajou, Hàn Quốc, năm 2013 và được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan