Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có hiệu lực trong tháng 03/2024

01/04/2024
Căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã có Quyết định bổ nhiệm lại 02 lãnh đạo đơn vị trực thuộc trong tháng 3 năm 2024, chi tiết:

Quyết định số 216/QĐ-VHL ngày 05/02/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại ông Trần Đại Lâm, Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp giữ chức Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

GS. TS. NCVCC. Trần Đại Lâm sinh ngày 16/9/1971, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2003 tại Trường Đại học Paris VII, Cộng hòa Pháp và được bổ nhiệm học hàm Giáo sư năm 2018.

 

 

Quyết định số 268/QĐ-VHL ngày 21/02/2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc bổ nhiệm lại bà Chu Thị Hoài Thu, Thạc sĩ, Chuyên viên chính giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

ThS. CVC. Chu Thị Hoài Thu sinh ngày 01/9/1979, được cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2019 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh Hà

 

 Tags:
Tin liên quan