Cơ sở thuỷ sinh học

21/01/2013
Tác giả: Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải. Khổ: 16x24. Số trang: 620 trang.

          MỤC LỤC

          Chương I: Môi trường nước và thuỷ vực
          Chương II: Đời sống của thuỷ sinh vật trong môi trường nước
          Chương III: Đời sống quần thể thuỷ sinh vật
          Chương IV: Đời sống quần xã thuỷ sinh vật
          Chương V: Hệ sinh thái thuỷ vực
          Chương VI: Năng suất sinh học và nguồn lợi sinh vật thuỷ vực
          Chương VII: Ô nhiễm môi trường nước và bảo vệ nguồn nước

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan