Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

16/06/2023
Ngày 13/6/2023, Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-VHL về Chương trình hành động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tây Nguyên (bao gồm địa bàn 05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) có vị trí địa sinh thái đầu nguồn với những hệ sinh thái nhiệt đới rất đặc trưng, địa chính trị chiến lược, địa văn hóa đặc sắc có vai trò chi phối mang tính quyết định, toàn diện đối với các vùng ngoại vi ở trong nước (Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ) và quốc tế. Tây Nguyên cũng là vùng hết sức giàu có về tài nguyên thiên nhiên như: (i) Khoáng sản đa dạng và phong phú, với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn như than bùn, than nâu, sét, cao lanh và một số kim loại màu, bauxite và sắt…;(ii) Tiềm năng thủy điện lớn nhất đất nước, hiện đã khai thác tổng công suất trên 9412MW, chiếm khoảng 35% tổng công suất nguồn điện của cả nước; (iii) Tài nguyên đất với 1,3 triệu ha đất đỏ bazan với hàm lượng chất hữu cơ, đạm, lân, kali…cao, cho phép phát triển nhiều loại cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, chè, dâu tằm, cây ăn quả…;(iv) Đa dạng sinh học với khu hệ thực vật có trên 3.000 loài bậc cao, trong đó có hơn 1.000 loài cây cảnh, gần 1.000 loài dược liệu, 600 loài cây gỗ lớn, đặc biệt có nhiều loài cây lớn cực kỳ quý hiếm và hệ động vật không chỉ giàu về thành phần loài mà còn có số lượng lớn, được coi là khu vực phong phú bậc nhất về động vật hoang dã ở Đông Nam Á, là một trung tâm rất đáng chú ý về số loài đặc hữu. Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên trong thời gian vừa qua ở khu vực này còn nhiều bất cập nên tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, GDP đầu người vẫn còn thấp, tỷ lệ nghèo đói cao. Để phát triển bền vững khu vực địa sinh thái đặc thù Tây Nguyên, Bộ Chính trị đã đưa ra Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 23-NQ/TW). Để đạt được các mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 15/11/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị quyết số 152/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết số 152/NQ-CP).

Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (theo Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ), Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 và trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Chương trình KH&CN cấp quốc gia, “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên), Viện Hàn lâm ban hành Chương trình hành động để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiệu quả, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chương trình hành động gồm các nội dung chính sau đây: 
 
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Viện Hàn lâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP được xây dựng trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu nêu trong Nghị quyết số 23-NQ/TW nhằm xây dựng và phát triển Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. 
 
2. Chương trình hành động nhằm từng bước ứng dụng các kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nguyên để phát triển kinh tế - xã hội khu vực trên 05 trụ cột (an ninh, văn hóa, kinh tế, xã hội, môi trường) và 03 tầng giá trị (giá trị cốt lõi - giá trị căn bản và giá trị đặc trưng) đảm bảo mục tiêu bền vững (bảo đảm an ninh truyền thống và phi truyền thống), bền lâu văn hóa xã hội và giàu đẹp vốn có của khu vực.
 
3. Chương trình hành động nhằm thể hiện được định hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các tỉnh vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng Đông Nam Bộ và khu vực duyên hải Trung Bộ nhằm đảm bảo xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
 
4. Phấn đấu đạt các mục tiêu nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra của Nghị quyết số 152/NQ-CP với các nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng nhanh, xã hội ổn định và môi trường bền vững.
 
Xem thêm thông tin Quyết định số 1035/QĐ-VHL tại đây.
 


Tags:
Tin liên quan