Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14/06/2023
Ngày 13/6/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1034/QĐ-VHL ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã có của Viện Hàn lâm để phát triển KT - XH khu vực TD&MNBB trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản; kinh tế cửa khẩu, du lịch; bảo vệ, khôi phục rừng, nhất là rừng đầu nguồn; đẩy mạnh trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững; khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái, an ninh nguồn nước.

Thể hiện được định hướng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng các tỉnh vùng TD&MNBB trong liên kết nội dung, với vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, hài hòa giữa phát triển bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Xem toàn văn Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan