Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

14/06/2023
Ngày 13/6/2023, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có Quyết định số 1039/QĐ-VHL ban hành Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của Chương trình hành động:

  • Ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN của Viện Hàn lâm nhằm chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án nhằm đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng như quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho nhân dân;
  • Phối hợp với các địa phương đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho phát triển ngành nông nghiệp đảm bảo có trình độ học vấn, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến và kiến thức bảo vệ môi trường;
  • Nâng cao nhận thức, tạo được môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ gắn với nông dân, nông nghiệp và nông thôn nhắm tăng cao số lượng sản phẩm công nghệ. Tăng cường đưa sản phẩm nông nghiệp có công nghệ ra thực tế cuộc sống góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm chủ động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phù hợp với các tiêu chí "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh" nhằm giới thiệu các sản phẩm KH&CN nổi bật, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn ngành nông nghiệp với tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Xem toàn văn Chương trình hành động của Viện Hàn lâm KHCNVN theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan