Chỉ thị về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và Công tác quốc phòng năm 2009

28/07/2009
Ngày 08 tháng 01 năm 2009, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Văn Quý đã ra Chỉ thị số 01/CT-KHCNVN về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và Công tác quốc phòng năm 2009.

Để góp phần tăng cường và củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Quốc phòng - An ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi tiếp tục phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội toàn diện vững chắc trong hòa nhập với quốc tế; thực hiện Chỉ lệnh số 48/CL-TM ngày 20/11/2008 của Bộ Tổng tham mưu về công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và Công tác quốc phòng năm 2009, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và Công tác quốc phòng theo Chỉ thị số 88/CT-BQP ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh số 48/CL-TM ngày 20/11/2008 của Bộ Tổng Tham mưu; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc Viện.

2. Củng cố, nâng cao chất lượng và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên theo đúng Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên, bảo đảm có số lượng phù hợp, chất lượng cao, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch về công tác quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự địa phương, các cơ quan, ban ngành liên quan, nắm chắc số lượng cán bộ thuộc các đối tượng để bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

4. Thường xuyên cử cán bộ Ban Chỉ huy quân sự tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực làm tham mưu tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự chung của đơn vị; tiếp tục nghiên cứu hoàn thành các đề tài khoa học liên quan đến công tác quốc phòng được giao, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giao cho Ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

Cung cấp và xử lý tin: Vũ Thị Bích
Văn phòng Viện KH&CN Việt NamTags:
Tin liên quan