Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết siêu dây lượng tử

21/01/2013
Tác giả: Đào Vọng Đức. Khổ: 16x24. Số trang: 330 trang.

MỤC LỤC
Chương I: Trường cổ điển
Chương II: Lượng tử hoá các trường
Chương III: Tương tác Gauge
Chương IV: Bất biến tương đối tổng quát
Chương V: Dây Boson
Chương VI: Siêu dây
Chương VII: Trường dây
Chương VIII: Các trường vong
Chương IX: Các trạng thái chân không
Chương X: Hình thức luận BRST trong lý thuyết dây
Chương XI: Đối đồng đều (Cohomology) trên các dạng vi phân dây
Chương XII: Tác dụng phiếm hàm trường dây
Chương XIII: Đại số dây trong không - thời gian D<10 chiều
Chương XIV: Dây tương tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan