Biển đông (Tập3: Địa chất - địa vật lý biển)

22/01/2013
Tác giả: Mai Thanh Tân và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 580 trang. (Bìa cứng)

      MỤC LỤC

        Lời tựa cho lần xuất bản thứ hai
        Lời nói đầu
        Mở đầu
       Chương I. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT – ĐỊA VẬT LÝ VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương II. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, ĐỊA MẠO VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương III. ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG ĐỊA VẬT LÝ VÀ CẤU TRÚC SÂU VỎ TRÁI ĐẤT
       Chương IV. ĐỊA CHẤT ĐỆ TỨ VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương V. ĐỊA CHẤT ĐỆ TAM VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương VI. ĐỊA CHẤT TRƯỚC ĐỆ TAM VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương VII. ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO VÙNG BIỂN VIỆT NAM
       Chương VIII. TIỀM NĂNG DẦU KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN VÙNG BIỂN VIỆT NAM
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan