Biển đông (Tập 4: Sinh vật và sinh thái biển)

22/01/2013
Tác giả: Đặng Ngọc Thanh và cộng sự Khổ: 16x24. Số trang: 500 trang. (Bìa cứng)

MỤC LỤC

Lời tựa cho lần xuất bản thứ hai

Phần I. KHU HỆ SINH VẬT VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Mở đầu
I. Hoạt động điều tra nghiên cứu sinh vật vùng biển Việt Nam
II. Đặc trưng môi trường sông vùng biển Việt Nam liên quan tới đời sống sinh vật
Chương I. SINH VẬT PHÙ DU
Chương II. SINH VẬT ĐÁY
Chương III. CÁ BIỂN
Chương IV. CÁC ĐỘNG VẬT BIỂN KHÁC
Chương V. RONG BIỂN

Phần II. NGUỒN LỢI SINH VẬT VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Chương VI. NGUỒN LỢI CÁ BIỂN
Chương VII. NGUỒN LỢI ĐẶC SẢN NGOÀI CÁ
Chương VIII. NGUỒN LỢI RONG BIỂN
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ KHU HỆ SINH VẬT VÀ NGUỒN LỢI SINH VẬT VÙNG BIỂN VIỆT NAM
I. Đặc điểm chung của sinh vật biển và tiềm năng nguồn lợi sinh vật biển
II. Phương hướng khai thác và bảo vệ nguồn lợi

Phần III. SINH THÁI VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Chương IX. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI VÙNG TRIỀU
Chương X. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN
Chương XI. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI RẠN SAN HÔ
Chương XII. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI THẢM CỎ BIỂN
Chương XIII. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI ĐẦM PHÁ VEN BIỂN
Chương XIV. ĐẶC TRƯNG SINH THÁI ĐẢO
Chương XV. NĂNG SUẤT SINH HỌC VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Chương XVI. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC KHU BẢO TỒN BIỂN Ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần I và phần II. Khu hệ sinh vật và nguồn lợi sinh vật biển
Phần III. Đặc trưng sinh thái biển Việt Nam

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan