Bản tinh Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/08/2023 đến 01/09/2023

11/09/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan