Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 25/9/2020 đến 25/10/2020

29/10/2020

Bản tin số: 149/2020
Ngày: 28/10/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan