Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 21/9/2018 đến 21/10/2018

24/10/2018

bantinso107

so107

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan