Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 20/04/2018 đến 20/05/2018

24/05/2018

bantinso97

so97

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan