Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSAT-1 từ 19/02/2023 đến 19/03/2023

27/03/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 

 

 Tags:
Tin liên quan