Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 17/02/2019 đến 17/3/2019

18/07/2019

 

bantinso116so116

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan