Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 16/11/2018 đến 16/12/2018

19/12/2018

bantinso111

so111

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan