Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSAT-1 từ 15/11/2023 đến 15/12/2023

20/12/2023

*** Hệ thống bảo trì sửa chữa từ ngày 09/10/2023 ***

 

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan