Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/08/2023 đến 15/09/2023

25/09/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan