Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/02/2020 đến 15/3/2020

17/03/2020

bantinso135

so135

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam



Tags:
Tin liên quan