Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 10/01/2019 đến 10/02/2019

18/02/2019

bantinso114

so114

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan