Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 07/9/2018 đến 07/10/2018

10/10/2018

bantinso106

so106

Nguồn: Trung tâm điều khiển Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan