Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 07/3/2019 đến 07/4/2019

18/07/2019

bantinso117

so117

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan